Tài Liệu

 • Hình Thức Thánh Thể Của Người Kitô Hữu

  Hình Thức Thánh Thể Của Người Kitô Hữu

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến vá các tín hữu Giáo dân Về Bí...

 • Bài 9 : Tu Đức Thánh Thể

  Bài 9 : Tu Đức Thánh Thể

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến và các tín hữu Giáo dân Về Bí...

 • Sáu Từ Ngữ Giúp Hiểu Hiến Chế Phụng Vụ

  Sáu Từ Ngữ Giúp Hiểu Hiến Chế Phụng Vụ

  Từ thế kỷ XI, việc cử hành phụng vụ là công việc của linh mục. Ngài thinh lặng dâng lễ, trong khi cộng đoàn tham dự thì ở xa bàn thờ. Các nhà thần học thế kỷ XX đã tái khám phá, nơi các Giáo Phụ,...