Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần VIII TN Năm A

Chúa Nhật Tuần VIII TN Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ.