Giáo Hội Năm Châu 14-20/02/2017: Các nỗ lực để phục hồi Aleppo