Các Dòng Nữ Giáo Hoàng

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu được thành lập ngày 8-9-1939 tại Touggourt, sa mạc Sahara (Algérie) do chị Magdeleine Tiểu Muội Chúa Giêsu, dựa theo tinh thần Tiểu Đệ Charles Chúa Giêsu